Villkor för SkrotAuktion.se


1. DEFINITION

Bildelsbasen i Kungsbacka AB ("Bildelsbasen") erbjuder via Internet en elektronisk marknadsplats ("Tjänsten") där en registrerad säljare ("Säljaren") kan sälja till bildemonteringar (”Köparen”) på nedanstående villkor ("Villkoren"). Samtliga transaktioner genomförs direkt mellan Säljare och Köpare. Vi är således inte part i dessa transaktioner.

Dessa Villkor anger villkoren för Ditt användande av Tjänsten som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.skrotauktion.se ("Webbplatsen"). Om Du inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor har Du inte rätt att använda eller få tillgång till vår Tjänst.


2. REGISTRERING

Registrering sker genom att fylla i samtliga uppgifter i registreringsflödet. Säljaren skall ange sina korrekta personuppgifter samt adress och skall hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepterar Du Villkoren och Du åtar Dig att följa de instruktioner som ges avseende Tjänsten. Om Du är registrerad som företag bekräftar Du att Du har behörighet och befogenhet att binda företaget till dessa Villkor.

Vår Tjänst är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller av temporärt eller definitivt avstängda Säljare. Om Du är under 18 år får Du endast använda Tjänsten under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Om Du inte iakttar detta får Du inte använda Tjänsten.

Du måste skriva in e-post vid registreringen. Du är ansvarig för alla vidtagna handlingar under din registrerade e-post. Du skall på bästa sätt tillse att Din inloggningslänk hålls hemlig och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Du får inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Din inloggningslänk. Du måste omedelbart ändra Din inloggningsinformation om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.


3. ANNONSERING OCH FÖRSÄLJNING

Du måste ange fordonets information sanningsenligt - Uppge korrekt och tillräcklig information om fordonet och villkor för försäljningen utan att utelämna sådan information som kan påverka värdet på det utbjudna fordonet. Genom att lista ett fordon försäkrar Säljaren att han/hon har rätt att sälja fordonet.

Du är skyldig att avsluta en försäljning av ett fordon som har saluförts på Webbplatsen när ett bud har lämnats och budet överstiger det angivna priset ("Vinnande bud") eller om fordonet har köpts till reservationspris.

Du är skyldig att noga kontrollera all information om det saluförda fordonet och omedelbart vid upptäckten av felaktig information kontakta Bildelsbasen (info@bildesbasen.se). En Budgivare som har lagt ett bud är inte bunden till ett föregående bud när en felaktighet rättats om det medför en försämring som Köpare. Köparen är då berättigade att återkalla lämnade bud.

Fordonbeskrivningen, såsom den specificerats av Säljaren, utgör försäljningsvillkoren mellan Säljaren och Köparen. Länkning eller hänvisning till andra villkor är inte tillåtet. Frakt- och speditionsvillkor måste inkluderas i beskrivningen av varan. Försäljningsvillkoren i Fordonbeskrivningen som specificerats av Säljaren är underkastade dessa Villkor och tillämplig lagstiftning, och Säljaren är skyldig att tillse att försäljningsvillkoren inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning.

Vi har rätt att marknadsföra ett fordon som auktionerats på Webbplatsen på annat sätt än vad som angivits av Säljaren då fordonet registrerades. Vi har också rätt att flytta, avsluta eller förlänga en auktion på grund av tekniska omständigheter inom eller utanför vår kontroll. Vi har rätt att avsluta en auktion om en Säljare har registrerat ett fordon som strider, eller kan uppfattas som stridande, mot dessa Villkor eller mot lag.


4. BUDGIVNING OCH KÖP

Du har möjlighet att övervaka pågående budgivning. En Säljare är inte berättigad att själv eller genom någon utomstående lägga bud på sitt eget fordon.

Budgivare har rätt att lägga bud som understiger den summa som angivits i auktionen, eller lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Budgivaren är villig att betala för fordonet. När en Budgivare använder sig av möjligheten att lägga ett Automatiskt bud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Budgivarens räkning upp till det högsta budet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna högsta budet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det Vinnande budet det bud som först registrerades på Webbplatsen. Om en Budgivare lägger ett bud som är lägre än reservationspris kommer Tjänsten automatiskt att starta budbetjänten, som kommer att bjuda upp till reservationspris eller till Högsta Bud, vilket som kommer först.

Ett Vinnande bud är bindande för Budgivaren. Ett bindande avtal etableras mellan Säljaren och den Budgivare som efter det att auktionen avslutats har lagt det Vinnande budet. Tillämpliga villkor för köpet framgår av punkt 3 ovan.

Säljaren och Köparen är skyldiga att hjälpas åt i samband med slutförandet av transaktionen när auktionen har avslutats.


5. ANSVAR

Vi är inte en auktionsförrättare. Vi granskar aldrig auktioner som införts av Säljare, vi äger inte objekten som saluförs på Webbplatsen och vi är inte inblandade i transaktionerna mellan Köparna och Säljarna. Vi har således ingen kontroll över de auktionerade objektens kvalitet, säkerhet, laglighet, eller sanningsenligheten eller riktigheten av auktionsobjekten, ej heller över Säljarnas förmåga att sälja fordonen och Köparnas förmåga att köpa desamma. Man får därför inte tro att utbjudandet, försäljningen, köpet, exporten eller importen av någon vara är giltig och lagenlig bara för att den är listad, köpt eller tillgänglig på Webbplatsen. Vi ansvarar inte för att Köpare och Säljare verkligen genomför en transaktion. Du accepterar att ta fullt ansvar för att Dina handlingar utförs enligt gällande lag.

Skulle Du ha något krav gentemot en Köpare till följd av dennes användning av Webbplatsen accepterar Du att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från vår sida, och Du befriar oss (samt vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.

Vi ansvarar inte för en Säljares förlust av data eller för att ett bud förvrängts eller inte har nått fram. Vi är inte ansvariga om uppfyllandet av våra skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av sådana omständigheter utom vår kontroll som vi rimligen inte hade kunnat förutse, och vars konsekvenser vi rimligtvis inte hade kunnat undvika eller övervinna (såsom myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, driftstopp i det allmänna kommunikationssystemet etc). En Säljare måste under tiden ovanstående hinder föreligger i möjligaste mån utföra sina skyldigheter.

Vi (och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster, och handhavandet av Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Webbplatsen och våra tjänster tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid.


6. DIN INFORMATION

"Din Information" avser den information som Du lämnar till oss eller andra Säljare i samband med utnyttjande av Tjänsten inklusive registrering och skapande av auktion. Du är ensam ansvarig för Din Information och vi agerar blott som en kanal för Din distribution och publicering av Din Information på nätet.

Begränsningar

Din Information på Webbplatsen får inte:

• vara falsk, felaktig eller vilseledande

• vara stötande eller hotfull, smädlig, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter

• göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet

• vara bedräglig eller involvera försäljning av förfalskningar eller stöldgods

• bryta mot gällande lagar och bestämmelser (inkluderande men ej begränsat till exportlagar, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering, falsk annonsering)

• vara obscen, oanständig eller innehålla barnpornografi

• göra oss ansvariga eller få som följd att vi förlorar (helt eller delvis) ISP’s eller andra leverantörers tjänster

• innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information

• göra att Webbplatsen blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att Webbplatsens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas.

Rättigheter
För att göra det möjligt för oss att använda Din Information ger Du oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, licensierbar (till flertalet underlicenstagare) rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken, publicering och databaser som Du har avseende Din information, i alla nu kända och ännu inte kända media. Du avsäger Dig också alla moraliska rättigheter Du har avseende Din Information i den utsträckning lagen tillåter.

Tillgång och olovligt förfogande.

Du accepterar att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg för att få tillgång till Webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande. Dessutom accepterar Du att inte: (i) vidta någon åtgärd som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor börda på vår infrastruktur; (ii) kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten något innehåll (utom Din Information) från Webbplatsen utan vårt respektive vederbörande tredje parts föregående skriftliga tillstånd; (iii) störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Webbplatsen; eller (iv) kringgå våra automatiska verktyg eller processer eller andra av våra tillvägagångssätt för att förhindra eller begränsa tillgången till Webbplatsen. Vi tillåter inte att Du gör utdrag eller återanvänder större delar av vår Webbplats eller gör systematiska och upprepade utdrag eller återanvändningar av mindre delar av vår Webbplats.


10. HANDHAVANDE AV PERSONUPPGIFTER

Du accepterar att Dina personuppgifter bearbetas.Vi kommer att bevara och överföra Din Information i en säker och konfidentiell miljö. Om Du har invändningar mot att Din Information överförs eller används på detta sätt skall Du inte registrera Dig.

All information som en Köpare får i samband med användning av Tjänsten får endast användas till att slutföra transaktioner ingångna via Tjänsten.


11. INTEGRITETSPOLICY

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter på våra sajter, på Bildelsbasen.se.


12. MEDDELANDEN

Meddelanden från oss till Dig återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen.

Meddelanden från Dig till oss skall sändas på sätt som anges på Webbplatsen.


13. PRISER

Tjänsten är kostnadsfri.


14. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

Dessa Villkor träder i kraft när Säljaren har registrerat sig och gäller tills vidare.

Vi har rätt att tills vidare avstänga en Säljare som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta en Säljares registrering i Tjänsten.

En Säljare som har avstängts från Tjänsten har inte rätt att återregistrera eller använda en annan Säljares konto utan att särskilt tillstånd erhållits av oss.

Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsten och avsluta samtliga registreringar.


15. COOKIES

Läs hur vi använder cookies på våra sajter, på Bildelsbasen.se.


16. ÄNDRINGAR

Vi har rätt att ändra dessa Villkor under pågående avtalsperiod genom att meddela Dig eller genom införande av de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Ändrade Villkor kommer att tillämpas från dagen för införandet på Webbplatsen. Existerande Säljare kommer att vara bundna av de nya Villkoren efter utgången av trettio (30) dagar efter meddelande om ändringen. Ändringar av Förbjudet gäller dock med omedelbar verkan i samband med att ändringen publiceras på Webbplatsen.


17. ÖVERLÅTELSE

Vi har rätt att överlåta detta användaravtal mellan oss och Säljaren inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen. Om vi överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

En Säljare kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.


18. TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

Svensk lag gäller för användaravtalet inklusive dessa Villkor. Tvister avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av användaravtalet och dessa Villkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

SkrotAuktion.se - © Bildelsbasen AB - Friskrivning
 
bilannonser